ANBI Arabische Evangelische Gemeente Enschede

Arabische Evangelische Gemeente “Jezus het licht van de wereld” Enschede-ANBI Transparantiegegevens over 2021

1.Algemene gegevens

Naam ANBI: Arabische Evangelische Gemeente “Jezus het licht van de wereld” Enschede
RSIN/Fiscaal nummer :860598573
Websiteadres: www.abcgemeenten.nl
Postadres: Holtwiklanden 190, 7542JT Enschede
KvK nummer: 76354164

De gemeente stelt zich ten doel (uit de Statuten): het verheerlijken van God, wat zij alleen mogelijk acht door persoonlijke overgave aan Jezus Christus en in afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Zij tracht dit te bereiken door: a) het houden van samenkomsten, inclusief kringbijeenkomsten b) het verlenen van pastorale en diaconale hulp c) evangelisatie d) het onderwijzen van het Woord van God en het geven van: Godsdienstonderwijs, mede in de vorm van cursussen (opbouw en evangelisatie); e) het huren en beheren van gebouwen en goederen ten behoeve van de activiteiten van de gemeente in de ruimste zin; en g) het verrichten van al hetgeen verder dienstig is aan haar doel.

Deze gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De gemeente is tevens aangesloten bij de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). De ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de gemeente.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de (minimaal 3) oudsten van deze gemeente.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
De raad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

3. Doelstelling/visie

De gemeente verwoordt in de eerste artikelen van de Statuten wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, haar organisatie en andere zaken.

4. Beleidsplan

Met de komst van de voorganger in de loop van 2019 werken we aan de stabiliteit en (geestelijke) groei van de gemeente op diverse gebieden, via erediensten, kringen, gebedsbijeenkomsten. Alle deelfacetten van ons beleid zijn gericht op (geestelijke) groei. Groei die van binnenuit en vanuit het Evangelie zelf moet plaatsvinden en een beweging in onze omgeving op gang moet krijgen. We willen samen het huisgezin van God zijn.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in de aanstellingsbrief. Leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke gemeenteleden of taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht zijn de begrote bestedingen en werkelijke uitgaven dit cijfermatig in beeld gebracht.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de voorganger, de huur van een samenkomstruimte en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten (zoals kindergroepen, evangelisatie en jeugd).

Het positieve resultaat is mede beïnvloed door meer algemene giften.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.