ANBI

ANBI-informatie 2016

 1. Naam van het kerkgenootschap
  Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).
 2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
  Het RSIN is 800278082.
 3. Contactgegevens
  Naam ANBI: ABC Gemeenten Nederland
  Telefoonnummer: 06-10423115
  RSIN: 800278082
  Website adres: www.abcgemeenten.nl
  E-mail: kantoor@abcgemeenten.nl
  Adres kantoor: Hoofdstraat 55, Driebergen-Rijsenburg
  Postadres: Postbus 265, 3970 AG Driebergen-Rijsenburg
 4. Bestuurssamenstelling
  Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap.
  Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden, die worden gekozen door en uit de aangesloten gemeenten.
 5. Beleidsplan
  Het beleid van ABC Gemeenten bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling.Een en ander wordt geconcretiseerd in het Beleidsplan “ABC met een missie 2015-2020.
 6. Beloningsbeleid
  Bij ABC Gemeenten Nederland zijn een secretaresse en 3 regio-coördinatoren in dienst. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De voorzitter van de Commissie voor opleiding, training en advies (COTA) krijgt een dagvergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het kerkgenootschap. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
 7. Doelstelling van de instelling
  Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel door middel van:
  – Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun doelstelling.
  – Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten gemeenten.
  – Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.
  – Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.
 8. Verslag van de activiteiten
  2015 was een jaar van rust en stabiliteit voor ABC Gemeenten. Maar het was ook een jaar waarin het beleid om in te zetten op de vier regio’s in Nederland vorm begon te krijgen. Het hele jaar 2015 werden er na afloop van een aantal bestuursvergaderingen brainstorm-sessies georganiseerd van bestuur met de vier regio-coördinatoren, de voorzitter van het COTA en de directeur van CAMA Zending. 2015 was het jaar waarin het beleid werd ingezet om in 2016 in plaats van een voorgangersconferentie per regio een regio-dag te gaan organiseren voor het kader van de aangesloten gemeenten.
  Op het gebied van de financiën werd besloten om het boekjaar niet langer te laten samenvallen met het kalenderjaar maar vanaf juli 2016 over te gaan naar een boekjaar dat dan gelijk loopt het seizoen van de aangesloten gemeenten, dus van 1 juli tot 1 juli.Daarnaast werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:* Ook in 2015 was er weer de leidersconferentie, dit keer in Zeegse in het noorden van Drenthe. De leidersconferentie werd ook dit jaar weer goed bezocht. Het thema was “Rotsvast in roerige tijden”.
  * Het structureel benaderen van nieuwe gemeenten. Meerdere gemeenten zijn benaderd. In 2015 werden drie gemeente lid van ABC Gemeenten.
  * De bedoeling is om in de toekomst het internet en in het bijzonder het intranet van ABC Gemeenten een kennisbank te laten worden voor de aangesloten gemeenten. De website van ABC Gemeenten moet verbeterd worden. En tenslotte moet de communicatie en public relations van ABC Gemeenten naar een beter en meer eigentijds niveau worden gebracht.
  * Het verder onderzoeken van het samengaan met de Unie van Baptisten. De eerste fase van het onderzoek naar samengaan met de Unie van Baptisten werd afgerond. Voor de besturen van de Unie en ABC en stuurgroep was een en ander aanleiding om elkaar meer en intensiever te gaan ontmoeten.
  * In toenemende mate worden van uit de aangesloten gemeenten vragen aan de landelijke koepel (bestuur, COTA, kantoor) gesteld over bijv. theologische kwesties, juridische of financiële vragen of vragen rond de organisatorische inrichting van gemeenten. Bij de niet-theologische vragen ging het met name rond de rechtspositie en inrichting van contracten van voorgangers, kerkelijk werkers en consulenten en een functieclassificatiesysteem voor salarissen en vragen rond inrichting van statuten en huishoudelijk reglementen.
  * Ook komen er steeds meer vragen komen er richting COTA en bestuur uit de aangesloten gemeenten rond de koppeling van doop en lidmaatschap en onderwerpen waarmee aangesloten gemeenten worden geconfronteerd, zoals homofilie, samenwonen, transgenderproblematiek, enz.

Download jaarrekening 2015 Jaarrekening

Terug naar Organisatie