ANBI

ANBI-informatie 2016-2017

1. Naam van het kerkgenootschap
Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 800278082.

3. Contactgegevens
Naam ANBI: ABC Gemeenten Nederland
Telefoonnummer: 06-10423115
RSIN: 800278082
Website adres: www.abcgemeenten.nl
E-mail: kantoor@abcgemeenten.nl
Adres kantoor: Hoofdstraat 55, Driebergen-Rijsenburg
Postadres: Postbus 265, 3970 AG Driebergen-Rijsenburg

4. Bestuurssamenstelling
Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap.

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, die worden gekozen door en uit de aangesloten gemeenten.

5. Beleidsplan
Het beleid van ABC Gemeenten bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling. Een en ander wordt geconcretiseerd in het Beleidsplan ‘ABC met een missie 2015-2020’.

6. Beloningsbeleid
Bij ABC Gemeenten Nederland zijn een secretaresse en 3 regiocoördinatoren in dienst. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De voorzitter van het College voor Opleiding, Training en Advies (COTA) krijgt een dagvergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het kerkgenootschap. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling van de instelling
Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel door middel van:

  • Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun doelstelling.
  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten gemeenten.
  • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.
  • Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.

8. Verslag van de activiteiten
2016 was een jaar van rust en stabiliteit voor ABC Gemeenten. Maar het was ook een jaar waarin het beleid om in te zetten op de vier regio’s in Nederland vorm begon te krijgen. Het hele jaar 2016 werden er na afloop van een aantal bestuursvergaderingen brainstormsessies georganiseerd van bestuur met de drie regiocoördinatoren, de voorzitter van het COTA en de directeur van CAMA Zending. In 2016 werd per regio een regiodag georganiseerd, voor het kader van de aangesloten gemeenten.

Daarnaast werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

  • In 2016 werd er geen leidersconferentie georganiseerd, daarvoor in de plaats werden de regiodagen opgestart.
  • Het structureel benaderen van nieuwe gemeenten. Meerdere gemeenten zijn benaderd.
  • De bedoeling is om in de toekomst het internet en in het bijzonder het intranet van ABC Gemeenten een kennisbank te laten worden voor de aangesloten gemeenten. De website van ABC Gemeenten moet verbeterd worden. En tenslotte moet de communicatie en public relations van ABC Gemeenten naar een beter en meer eigentijds niveau worden gebracht. Hier is de tweede helft van 2016 aan gewerkt, in november 2016 werd de nieuwe website gelanceerd tijdens de ALV.
  • Het verder onderzoeken van het samengaan met de Unie van Baptistengemeenten. De eerste fase van het onderzoek naar samengaan met de Unie van Baptistengemeenten is afgerond. Voor de besturen van de Unie en ABC was een en ander aanleiding om elkaar meer en intensiever te gaan ontmoeten.
  • In toenemende mate worden vanuit de aangesloten gemeenten vragen aan de landelijke koepel (bestuur, COTA en kantoor) gesteld over bijvoorbeeld theologische kwesties, juridische of financiële vragen of vragen rond de organisatorische inrichting van gemeenten. Bij de niet-theologische vragen ging het met name over de rechtspositie en inrichting van contracten van voorgangers, kerkelijk werkers en consulenten en een functieclassificatiesysteem voor salarissen en vragen rond inrichting van statuten en huishoudelijk reglementen.
  • Ook komen er steeds meer vragen richting COTA en bestuur uit de aangesloten gemeenten rond de koppeling van doop en lidmaatschap en onderwerpen waarmee aangesloten gemeenten worden geconfronteerd, zoals homofilie, samenwonen, transgenderproblematiek, enz. Over een aantal van deze onderwerpen zijn inmiddels adviesnota’s geschreven door de leden van het COTA.

Op het gebied van de financiën loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni.

9. Jaarrekening 2016-2017Terug naar Organisatie