ANBI

ANBI-informatie 2019-2020

1. Naam van het kerkgenootschap  (KVK 30283269)
Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 800278082.

3. Contactgegevens
Naam ANBI: ABC Gemeenten Nederland
Telefoonnummer: 06-10423115
RSIN: 800278082
Website adres: www.abcgemeenten.nl
E-mail: kantoor@abcgemeenten.nl
Adres kantoor: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

4. Bestuurssamenstelling
Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap.

Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden, die worden gekozen door en uit de aangesloten gemeenten.

5. Beleidsplan
Het beleid van ABC Gemeenten bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling. Een en ander wordt geconcretiseerd in het Beleidsplan ‘ABC met een missie 2015-2020’.

6. Beloningsbeleid
Bij ABC Gemeenten Nederland zijn een secretaresse en 3 regiocoördinatoren in dienst. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De voorzitter van het College voor Opleiding, Training en Advies (COTA) krijgt een dagvergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het kerkgenootschap. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling van de instelling
Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel door middel van:

 • Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun doelstelling.
 • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten gemeenten.
 • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.
 • Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.

8. Verslag van de activiteiten
2019-2020 was een jaar van rust en stabiliteit voor ABC Gemeenten. Maar het was ook een jaar waarin het beleid om in te zetten op de regio’s in Nederland meer vorm begon te krijgen. In 2020 werd er digitaal vergaderd door het bestuur.

Daarnaast werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

  • In 2019 werd er een leidersconferentie georganiseerd,  de Unie werd uitgenodigd om deel te nemen aan de ABC conferentie. In 2020 zou de Unie de conferentie organiseren, maar deze ging niet door i.v.m. Covid-19.
  • Ook werden er regiodagen georganiseerd in 2019.
  • In 2020 werd het Leerplatform gelanceerd.
  • Het structureel benaderen van nieuwe gemeenten. Meerdere gemeenten zijn benaderd.
  • De website van ABC Gemeenten werd in het jaar 2019-2020 intensief gebruikt om nieuws van het kerkgenootschap en van partners te verspreiden. De berichten op de website werden daarbij steeds gedeeld via de maandelijkse nieuwsbrief en via twitter en facebook. Het doel om de website meer en meer een kennisbank te laten worden voor de aangesloten gemeenten staat ook nog steeds voor ogen, hoewel de inbreng vanuit de gemeenten daarbij nog beperkt is.
  • Het verder onderzoeken van het samengaan met de Unie van Baptistengemeenten. De eerste fase van het onderzoek naar samengaan met de Unie van Baptistengemeenten is afgerond. Voor de besturen van de Unie en ABC was een en ander aanleiding om elkaar meer en intensiever te gaan ontmoeten.
   Op 18 november 2020 werd er besloten met een online stemming tot een besturenfusie met de Unie van Baptisten Nederland.
  • In toenemende mate worden vanuit de aangesloten gemeenten vragen aan de landelijke koepel (bestuur, COTA en kantoor) gesteld over bijvoorbeeld theologische kwesties, juridische of financiële vragen of vragen rond de organisatorische inrichting van gemeenten. Bij de niet-theologische vragen ging het met name over de rechtspositie en inrichting van contracten van voorgangers, kerkelijk werkers en consulenten en een functieclassificatiesysteem voor salarissen en vragen rond inrichting van statuten en huishoudelijk reglementen.
  • Ook komen er soms nog vragen richting COTA en bestuur uit de aangesloten gemeenten rond bv de koppeling van doop en lidmaatschap en onderwerpen waarmee aangesloten gemeenten worden geconfronteerd, zoals homofilie, samenwonen, transgenderproblematiek, enz. Over een aantal van deze onderwerpen zijn inmiddels adviesnota’s geschreven door de leden van het COTA.

Op het gebied van de financiën loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni.

9. Jaarrekening 2019-2020Terug naar Organisatie