ANBI

ANBI-informatie 2021-2022:   ANBI groepsbeschikking ABC

1. Naam van het kerkgenootschap
Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 800278082

3. Contactgegevens
Naam ANBI: ABC Gemeenten Nederland
Telefoonnummer: 06-10423115
RSIN: 800278082
KVK: 30283269
Website adres: www.abcgemeenten.nl en www.unie-abc.nl
E-mail: kantoor@abcgemeenten.nl
Adres kantoor: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

4. Bestuurssamenstelling
Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap.

Eind 2020 hebben aangesloten gemeenten ingestemd met een bestuurlijke fusie van ABC Gemeenten met de Unie van Baptistengemeenten. Sindsdien bestaat het gezamenlijke bestuur uit 8 leden, gekozen door en uit de aangesloten gemeenten, van wie 4 uit ABC-kringen en 4 uit Unie-kringen.

5. Beleidsplan
Het beleid van ABC Gemeenten bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling.

In het kader van het fusietraject met de Unie van Baptistengemeenten is het beleidsplan dat zou moeten volgen op het Beleidsplan ‘ABC met een missie 2015-2020’ nog niet gereed. Wel is er een proces gaande waarin nadrukkelijk door bestuur in samenspraak met gemeenten wordt gebouwd aan de contouren en fundamenten van de nieuw te vormen geloofsgemeenschap. De onderliggende beleidsstukken die inmiddels in de ledenvergaderingen door de gemeenten zijn goedgekeurd zijn hier te vinden.

6. Beloningsbeleid
Bij ABC Gemeenten Nederland zijn een administratief medewerker en 2 regiocoördinatoren in dienst. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De voorzitter van het College voor Opleiding, Training en Advies (COTA) krijgt een dagvergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het kerkgenootschap. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling van de instelling
2021 stond voor het kerkgenootschap en de aangesloten gemeenten in het teken van de coronacrisis. Veel activiteiten moesten worden afgezegd. Bestuursvergaderingen konden digitaal plaatsvinden. Daarnaast werden er belangrijke stappen gezet in het fusietraject met de Unie van Baptistengemeenten.

Er werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

  • In 2020 werd het Leerplatform gelanceerd, een digitale leeromgeving om raadsleden/oudsten van aangesloten gemeenten te ondersteunen in hun taak.
  • In november 2020 stemden de aangesloten gemeenten in meerderheid in met een bestuurlijke fusie met de Unie van Baptistengemeenten. Tegelijk werd ook een nieuw, gezamenlijk bestuur gekozen, met daarin vertegenwoordigers van beide kerkgenootschappen. Een aantal bestuursleden trad af (hun termijn liep af), enkele nieuwe werden gekozen.
  • Met ingang van januari 2021 communiceerden beide kerkgenootschappen gezamenlijk onder de tijdelijke naam Unie-ABC.
  • Ook werd door beide kerkgenootschappen samen een nieuwe website gelanceerd: www.unie-abc.nl, en werden de nieuwsbrief en andere communicatie-uitingen samengevoegd.

Op het gebied van de financiën loopt het seizoen van 1 januari t/m 31 december.

9. Jaarrekening en begroting

Terug naar ANBI