ANBI

ANBI-informatie 2019-2020:   ANBI groepsbeschikking ABC

1. Naam van het kerkgenootschap
Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 800278082

3. Contactgegevens
Naam ANBI: ABC Gemeenten Nederland
Telefoonnummer: 06-10423115
RSIN: 800278082
KVK: 30283269
Website adres: www.abcgemeenten.nl
E-mail: kantoor@abcgemeenten.nl
Adres kantoor: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

4. Bestuurssamenstelling
Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder omvatten de bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en eigendommen van het kerkgenootschap.
In november 2020 is er een bestuurlijke fusie gedaan tussen ABC Gemeenten en de Unie van Baptisten. Sindsdien is er een gezamenlijk bestuur voor beide kerkgenootschappen. Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden, die deels uit ABC en deels uit de Unie afkomstig zijn.

5. Beleidsplan
Het beleid van ABC Gemeenten bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling. Een en ander wordt geconcretiseerd in het Beleidsplan ‘ABC met een missie 2015-2020’.

6. Beloningsbeleid
Bij ABC Gemeenten Nederland zijn een secretaresse en 3 regiocoördinatoren in dienst. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De voorzitter van het College voor Opleiding, Training en Advies (COTA) krijgt een dagvergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het kerkgenootschap. Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling van de instelling
Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel door middel van:

  • Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun doelstelling.
  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten gemeenten.
  • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.
  • Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.

8. Verslag van de activiteiten
2020 was een jaar van rust en stabiliteit voor ABC Gemeenten. Maar het was ook een jaar waarin het beleid om in te zetten op de vier regio’s in Nederland vorm begon te krijgen. Na afloop van een aantal bestuursvergaderingen werden er brainstormsessies georganiseerd van bestuur met de drie regiocoördinatoren, de voorzitter van het COTA en de directeur van CAMA Zending.

Daarnaast werden o.a. de volgende doelen gerealiseerd:

  • In 2020 werd er geen leidersconferentie georganiseerd,
  • Ook werden er geen regiodagen georganiseerd.
  • Het structureel benaderen van nieuwe gemeenten. Meerdere gemeenten zijn benaderd.
  • De website van ABC Gemeenten werd in het jaar 2019/2020 intensief gebruikt om nieuws van het kerkgenootschap en van partners te verspreiden. De berichten op de website werden daarbij steeds gedeeld via de maandelijkse nieuwsbrief en via twitter en facebook. Het doel om de website meer en meer een kennisbank te laten worden voor de aangesloten gemeenten staat ook nog steeds voor ogen, hoewel de inbreng vanuit de gemeenten daarbij nog beperkt is.
  • In toenemende mate worden vanuit de aangesloten gemeenten vragen aan de landelijke koepel (bestuur, COTA en kantoor) gesteld over bijvoorbeeld theologische kwesties, juridische of financiële vragen of vragen rond de organisatorische inrichting van gemeenten. Bij de niet-theologische vragen ging het met name over de rechtspositie en inrichting van contracten van voorgangers, kerkelijk werkers en consulenten en een functieclassificatiesysteem voor salarissen en vragen rond inrichting van statuten en huishoudelijk reglementen.
  • Ook komen er steeds meer vragen richting COTA en bestuur uit de aangesloten gemeenten rond de koppeling van doop en lidmaatschap en onderwerpen waarmee aangesloten gemeenten worden geconfronteerd, zoals homofilie, samenwonen, transgenderproblematiek, enz. Over een aantal van deze onderwerpen zijn inmiddels adviesnota’s geschreven door de leden van het COTA.

Op het gebied van de financiën loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni.

9. Jaarrekening 2019-2020

Jaarrekening 2020 @ 5130 (1)

Terug naar ANBI